Regulamin sklepu

MOZIREGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REDBUTIK

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego REDBUTIK działającego pod adresem redbutik.pl, w tym określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
 2. Sklep internetowy REDBUTIK jest prowadzony przez spółkę “EP-WALL EMILIA NOWACZYŃSKA I WSPÓLNIK” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą we Gdańsku przy ul. Podwale Staromiejskie 94/95, 80-844 Gdańsk, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000743024, NIP: 5833316215, REGON: 380896068, (zwaną dalej „Spółką”).
 3. Pozostałe dane teleadresowe Spółki:
 • numer telefonu stacjonarnego: +48 58 301 66 64;
 • numery telefonów komórkowych +48 512 039 765, +48 509 766 837,
 • adres poczty elektronicznej: info@redbutik.pl .
 1. Definicje:
 2. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za zamówione Produkty. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż Produktów podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
 3. Formularz zamówienia – formularz zawierający określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności i dostawy, który został udostępniony przez Sklep internetowy REDBUTIK, w celu złożenia przez Klienta Zamówienia,
 4. Klient – konsument lub osoba niebędąca konsumentem, do której Sklep internetowy REDBUTIK kieruje ofertę sprzedaży Produktów.
 5. Konsument – Klient będący osobą fizyczną, dokonujący ze Sprzedającym czynności prawnej, w tym w szczególności zawierający Umowę Sprzedaży, która nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto – konto rejestracyjne w Sklepie internetowym REDBUTIK, które zawiera informacje podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym REDBUTIK.
 7. Kupujący – Klient zawierający ze Sprzedającym Umowę Sprzedaży,
 8. Produkty – rzeczy ruchome oferowane w Sklepie internetowym REDBUTIK, będące przedmiotem Umowy Sprzedaży zawieranej pomiędzy Kupującym, a Sprzedającym.
 9. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego REDBUTIK, ustalony w oparciu o art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Sklep internetowy REDBUTIK – sklep internetowy prowadzony przez Spółkę pod adresem redbutik.pl, w którym oferowane są Produkty.
 11. Sprzedający – Spółka oferująca Produkty w Sklepie internetowym REDBUTIK i zawierająca Umowy Sprzedaży,
 12. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta na odległość między Kupującym, a Sprzedającym za pośrednictwem Sklepu internetowego REDBUTIK.
 13. Usługi elektroniczne – usługi, które są świadczone na odległość z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej,
 14. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 287).
 15. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344).
 16. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży.
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego REDBUTIK niezbędne są następujące wymagania techniczne:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu MOZILLA, FIREFOX , GOOGLE I INNE
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 4. włączona obsługa plików cookies,
 5.  
 6. Sklep internetowy REDBUTIK oferuje Produkty, w tym suplementy diety, stosowane jako środek spożywczy uzupełniający normalną dietę człowieka. Stanowią one skoncentrowane źródło witamin lub składników mineralnych lub innych substancji wykazujących efekt odżywczy lub inny fizjologiczny. Są one wprowadzane do obrotu w formie umożliwiającej dawkowanie, w postaci: kapsułek, tabletek, drażetek i w innych podobnych postaciach, saszetek z proszkiem, ampułek z płynem, butelek z kroplomierzem i w innych podobnych postaciach płynów i proszków przeznaczonych do spożywania w małych, odmierzonych ilościach jednostkowych. Kupujący powinien, każdorazowo przed ich stosowaniem, zapoznać się z opisem Produktu i zastosować się do wskazań zawartych na opakowaniu. Produkty oferowane w Sklepie internetowym REDBUTIK są wolne od wad fizycznych i mogą być przedmiotem obrotu na terenie Polski.
 7. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym REDBUTIK konieczne jest zaakceptowanie niniejszego Regulaminu
 8. Do złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym REDBUTIK nie jest konieczne założenie Konta.
 9. Klient korzystający ze Sklepu internetowego REDBUTIK zobowiązany jest do niedostarczania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści promujących przemoc, nienawiść lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.

Usługi elektroniczne

 1. Spółka nieodpłatnie świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego REDBUTIK następujące Usługi elektroniczne:
 2. Prowadzenie Konta w Sklepie internetowym REDBUTIK,
 3. Udostępnienie Klientowi Formularza Zamówienia celem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym REDBUTIK;
 4. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług elektronicznych:
 5. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie Internetowym REDBUTIK zawierana jest na czas nieoznaczony.
 6. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Aby założyć Konto w Sklepie Internetowym REDBUTIK, należy podać następujące dane:
 • – …………………………………………………………
 • – ………………………………………………………..
 • – …………………………………………………………
 1. Logowanie się do Konta odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych podczas rejestracji, które zmienić w dowolnym momencie.
 2. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedającego, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy siedziby Spółki.

Złożenie Zmówienie, zawarcie Umowy Sprzedaży

 1. Zamówienia w Sklepie internetowym REDBUTIK można dokonywać poprzez wypełnienie Formularza Zamówienia na jego stronie internetowej.
 2. Podczas składania Zamówienia Kupujący jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu Zamówienia, przyjęcie Zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, Umowa Sprzedaży uważana jest za zawartą.
 4. Sklep nie dokonuje weryfikacji publikowanych opinii pochodzących od konsumentów, którzy używali dany produkt lub go nabyli.

Płatność i dostawa

 1. W Sklepie internetowym REDBUTIK płatności za zamówione Produkty są realizowane za pobraniem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych PAYNOW realizowanych poprzez MBANK
 2. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą Ceny powiększoną o koszty transportu. W przypadku płatności za pobraniem do ceny końcowej doliczane jest kwota 5 zł.
 3. Potwierdzeniem dokonanej płatności za sprzedane Produkty jest paragon lub imienny dowód zakupu (faktura VAT), dostarczane Kupującemu wraz z zamówionym Produktem.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Czas wysyłki Produktów znajdujących się na stanie magazynu Sklepu internetowego REDBUTIK wynosi 1 dzień roboczy. W przypadku niemożliwości wysłania Produktów w wyżej wymienionym terminie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany przez Sprzedającego.
 6. Dostawa Produktów realizowana jest we współpracy z wybranym przez Sprzedającego przedsiębiorstwem kurierskim, a zatem czas dostarczenia przesyłki kurierskiej uzależniony jest od terminów dostawy obowiązujących w danym przedsiębiorstwie kurierskim.
 7. Koszt dostawy Produktów w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Kupujący.
 8. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu Produktów i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub Produktów należy w obecności kuriera sporządzić protokół reklamacyjny zawierający opis uszkodzenia. Reklamowane Produkty, należy wraz z dowodem zakupu zwrócić Kurierowi. Jeżeli przesyłka zawiera więcej niż jeden Produkt, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Po zwrocie przesyłki do Sprzedającego, nowe Produkty zostaną niezwłocznie wysłane do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 9. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Produktów w czasie późniejszym należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 7 niniejszego regulaminu pt. „Reklamacje”.
 10. W momencie przyjęcia przesyłki zawierającej zamówione Produkty, Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jej odbiór. Z chwilą potwierdzenia jej odbioru, na kupującego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktów.P

Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych niżej w ust. 2-3 niniejszego paragrafu, Kupujący będący Konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu Produktów bez podania przyczyny.
 2. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży przez Kupującego będącego konsumentem nie jest możliwe w przypadkach, gdy zwrotowi podlegają świadczenia i towary, od nabycia których, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie można odstąpić. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 5 Ustawy o prawach konsumenta, prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 3. Jeżeli zwracane Produkty są niekompletne, bądź noszą ślady korzystania, wykraczające poza zwykły sposób korzystania z rzeczy, Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość Produktów uszkodzonych.
 4. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu na formularzu udostępnionym przez Sprzedającego na stronie Sklepu internetowego REDBUTIK i przesłać podpisane oświadczenie na adres siedziby Spółki.
 5. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu Produktów niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od Umowy Sprzedaży. Zwracane w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży Produkty muszą być kompletne (wraz z pełną dokumentacją i akcesoriami, stanowiącymi ich integralną część, jeżeli takie były dołączone do Produktów), nie mogą nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanych Produktów należy dołączyć oryginał lub kopię dokumentu ich sprzedaży.
 6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, z tym zastrzeżeniem, że Sprzedający wstrzyma się ze zwrotem płatności na rzecz Kupującego do czasu otrzymania od niego zwracanych Produktów lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Sprzedający oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 6 ust. 6 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący.

Reklamacje

 1. Jeżeli po przejściu własności Produktów na Kupującego stwierdzi on, że posiadają one wady, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację, korzystając w tym celu z formularza umieszczonego na stronie Sklepu internetowego REDBUTIK i przesłać ją na adres poczty elektronicznej Sprzedającego.
 2. Sprzedający jest obowiązany udzielić odpowiedzi na reklamację Kupującego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację Sprzedający przekazuje Kupującemu na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego lub wysyłając na jego adres pocztowy.
 3. Jeżeli Sprzedający nie udzielił odpowiedzi na reklamację w terminie, o którym mowa wyżej w ust. 2, uważa się, że uznał on reklamację.
 4. Przesyłka reklamowanych Produktów z tytułu ich wad odbywa się na koszt Sprzedającego za pośrednictwem wybranej przez niego firmy kurierskiej.
 5. Wymiana Produktów wadliwych na wolne od wad odbywa się niezwłocznie po uznaniu reklamacji przez Sprzedającego. Sprzedający przesyła je niezwłocznie Kupującemu na wskazany przez niego adres dostawy.

Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy REDBUTIK podlegają prawu polskiemu.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Dane osobowe Kupującego są zbierane oraz przetwarzane w celach, przez okres i w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przyjętą przez Sprzedającego Politykę Prywatności opublikowaną na stronie Sklepu Internetowego REDBUTIK po adresem internetowym ……………………………………………..
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym ………………………………………………..
 5. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedającym, a Klientem/Kupującym zostają poddane pod rozstrzygnięcie przez właściwy sąd powszechny w Polsce.
 6. Spółka zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia ………………………………